More details

Regulamin konkursu na Instagramie

REGULAMIN KONKURSU

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest AZUL Paulina Woźny dos Santos, ul. Bagrowa 52/1, 30-733 Kraków, adres e-mail: azulkafelki@wp.pl, NIP: 7732405740 (dalej „Organizator”).

2. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.06.2023 i trwa do dnia 19.06.2023 do godziny 24.00.

2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa się 20 czerwca 2023.

3. Zwycięzcę konkursu wybiera Organizator.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.4. wykonała Zadanie Konkursowe.

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/azulkafelki/

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Polubieniu profilu Organizatora na portalu Instagram

2.2.Skomentowaniu postu użytkownika azulkafelki w serwisie Instagram z odpowiedzią na pytanie: “Jakie jest twoje ulubione wspomnienie związane z Portugalią?”

3. Udział w Konkursie biorą komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz i nagrodzi autora jednym kafelkiem z linii LUZ wybranym przez Zwycięzcę o wartości 120 zł (sto dwadzieścia złotych). Koszt wysyłki kafelka do wskazanego przez Zwycięzcę paczkomatu na terenie Polski pokrywa Organizator.

5. Administratorka profilu azulkafelki ma obowiązek usuwać komentarze naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram – w komentarzu i w wiadomości prywatnej 20 czerwca. Informacja o wygranej pojawi się również na Instastory Organizatora.

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden kafelek o wartości 120 (sto dwadzieścia) złotych wybrany przez Zwycięzcę spośród dostępnych siedmiu wzorów z linii LUZ.

2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta azulkafelki. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 26.06.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail, nr telefonu oraz adres wybranego paczkomatu Inpost do którego ma zostać wysłana nagroda.

3. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 2 w ciągu 7 dni roboczych, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Azulkafelki z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Azulkafelki w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż azulkafelki.

5. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest AZUL Paulina Woźny dos Santos, ul. Bagrowa 52/1, 30-733 Kraków, adres e-mail: azulkafelki@wp.pl, NIP: 7732405740, tel. 504258536. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej. Szczegółowe informacje na temat tego jak Organizator wywiązuje się z postanowień RODO znajdziesz tutaj.

Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://azulkafelki.pl/regulamin-konkursu-instagram

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w serwisie Instagram. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: azulkafelki@wp.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Start Typing
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Polityka prywatności