More details

Regulamin konkursu na Instagramie

REGULAMIN KONKURSU

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu jest AZUL Paulina Woźny dos Santos, ul. Bagrowa 52/1, 30-733 Kraków, adres e-mail: azulkafelki@wp.pl, NIP: 7732405740 (dalej „Organizator”).

2. Nagrodę w Konkursie zapewnia Organizator.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 11.01.2024 i trwa do dnia 12.01.2024 do godziny 20.00.

2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa się 11 stycznia 2024 o 21.00.

3. Zwycięzcę konkursu wybiera Organizator.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1.  posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

1.3. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

1.4. wykonała Zadanie Konkursowe.

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.4 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/azulkafelki/

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Polubieniu profilu Organizatora oraz profilu teatr_powszechny_warszawa na portalu Instagram

2.2.Skomentowaniu postu użytkownika azulkafelki w serwisie Instagram z odpowiedzią na pytanie: „Z jakim (historycznym lub obecnie żyjącym) znanym Portugalczykiem (Portugalką) chciał(a)byś się umówić na kawę i dlaczego?”

3. Udział w Konkursie biorą komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz i nagrodzi autora jednym podwójnym zaproszeniem na spektakl Pendulum w Tatrze Powszechnym w Warszawie na dzień 14 stycznia o wartości 120 zł (sto dwadzieścia złotych).

5. Administratorka profilu azulkafelki ma obowiązek usuwać komentarze naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram – w komentarzu i w wiadomości prywatnej 11 stycznia o 21.00. Informacja o wygranej pojawi się również na Instastory Organizatora.

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójn zaproszenie na spektakl Pendulum do Teatru Powszechnego w Warszawie na dzień 14 stycznia o wartości 120 zł (sto dwadzieścia złotych).

2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta azulkafelki. Warunkiem odebrania nagrody jest zgłoszenie się przez Zwycięzcę do kasy teatru najpóźniej 20 min. przed rozpoczęciem spektaklu.

3. W przypadku niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 2 w dniu 14 stycznia 2024, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Azulkafelki z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Azulkafelki w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż azulkafelki.

5. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Zwycięzcy z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest AZUL Paulina Woźny dos Santos, ul. Bagrowa 52/1, 30-733 Kraków, adres e-mail: azulkafelki@wp.pl, NIP: 7732405740, tel. 504258536. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej. Szczegółowe informacje na temat tego jak Organizator wywiązuje się z postanowień RODO znajdziesz tutaj.

Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://azulkafelki.pl/regulamin-konkursu-instagram

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w serwisie Instagram. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: azulkafelki@wp.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Start Typing
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Polityka prywatności