More details

Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 1. Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – AZUL Paulina Woźny dos Santos z siedzibą przy ul. Bagrowej 52/1 w Krakowie, NIP 7732405740, adres poczty elektronicznej: azulkafelki@wp.pl, telefon 504258536.
 2. Sklep – serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację  produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.azulkafelki.pl.
 3. Platforma – platforma społecznościowa Facebook/ Instagram pod adresem https://www.facebook.com/azulkafelki / https://www.instagram.com/azulkafelki/, na której Sprzedawca prezentuje Towary i umożliwia zawieranie Umów.
 4. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem Umowy pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
 5. Treści Użytkownika (zwane dalej także “Treści”) – wszelkie informacje, materiały, dane, lub inne treści przesyłane lub publikowane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności takie jak tekst (opinia, komentarz), obrazy, filmy, pliki dźwiękowe, pliki graficzne (np. zdjęcia na koncie Klienta).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 9. Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku.
 10. Lead Magnet – Treści cyfrowe (w tym Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 11. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego/Platformy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem www.azulkafelki.pl/regulamin-sprzedazy
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej/kontaktu poprzez e-mail lub poprzez media społecznościowe.
 16. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 17. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 19. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności  pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.azulkafelki.pl i poprzez media społecznościowe pod adresem www.facebook.com/azulkafelki i www.instagram.com/azulkafelki

 3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.

 4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają poprzez kontakt mailowy lub poprzez kontakt w mediach społecznościowych, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 5. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia kontakt telefoniczny pod nr 504258536 oraz przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @azulkafelki i profil na Instagramie @azulkafelki. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.

5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu a także opinie opublikowane przez Sprzedawcę w social mediach Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów pozyskujemy poprzez:
a) Wysyłanie zapytań do Klientów Sklepu/Platformy z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Towaru,
b) Samodzielnie opublikowaną opinię przez Klienta, który dokonał zakupu w Sklepie, w ramach funkcjonalności Sklepu “opublikuj opinię”. Funkcjonalność ta dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów.

6. Jeśli opinie są publikowane w sposób określony w ustępie 5 d powyżej, wtedy opinie te są traktowane jako Treści Użytkownika i stosuje się do nich postanowienie punktu 13 i 14 Regulaminu.

 3. Zasady Korzystania ze Sklepu

 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

a)     komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią Internet

b)    przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  – zaktualizowane do najnowszych wersji

c)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

d)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript

e)     zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768

 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.2. Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego/Platformt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

a)     powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu/Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,

b)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,

d)    korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

e) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), w szczególności poprzez nieumieszczanie linków, czy treści promujących inne lub konkurencyjne serwisy internetowe,

f) przestrzegania praw własności intelektualnych oraz praw własności przemysłowej przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim,

g) niezamieszczania Treści niezgodnych z tematyką Sklepu lub nie powielania Treści już opublikowanych,

h) niepublikowania jakichkolwiek Treści okazujących brak szacunku lub dyskryminujących, w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, religię, wyznanie, seksualność, status społeczny a także Treści pochwalających lub wspierających takie poglądy.

i) niezamieszczania jakichkolwiek Treści związanych z obietnicami dodatkowych zarobków, inwestycjami lub programami zapewniającymi korzyści finansowe lub wolność finansową, lub jakichkolwiek innych Treści dotyczących pieniędzy, które mogą prowadzić na wyłudzeń, nadużyć finansowych lub oszustw.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.4. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku naruszenie Regulaminu w zakresie Treści Użytkownika Sprzedawca ma prawo usunąć taką Treść zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14 niniejszego Regulaminu. Dodatkowo, Sprzedawca zawiadomi właściwe organy władzy lub służby publicznej w przypadku powzięcia informacji o popełnieniu lub możliwości popełnienia przestępstwa w związku z publikacją Treści Użytkownika przez Klienta oraz będzie współpracować z tymi organami zgodnie z postanowieniami rozporządzenia DSA.

6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 4. Usługi elektroniczne.

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.azulkafelki.pl, dodawaniu Treści Użytkownika udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego.

 2. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

3. Usługa konta polega na umożliwieniu założenia konta w Sklepie, a następnie na jego utrzymywaniu. Świadczona jest ona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail. Jeśli funkcjonalność Sklepu to umożliwia i Klient zdecyduje się przesłać jakiekolwiek dodatkowe informacje lub grafiki, które nie są niezbędne do posiadania konta w Sklepie, wtedy będę one traktowane jako Treści Użytkownika i stosować się będzie do nich zapisy punktu 13 i 14 Regulaminu.

4. Usługa udostępniania Treści Użytkownika polega na umożliwieniu użytkownikom publikowania Treści w Sklepie, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13 i 14 Regulaminu. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie i ma charakter jednorazowy, kończąc się natychmiast po każdej pojedynczej publikacji Treści przez Klienta.

 5. Wskazane w punkcie 4.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy Sklepu.

7. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

5. Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową, wysłanie e-maila lub kontakt przez media społecznościowe.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient może też zamówić projekt indywidualny (spoza asortymentu).

4. Sprzedawca przedstawia Klientowi podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz metody płatności.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz opłacenie zamówienia.

7. Z chwilą wysłania zamówienia, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

8. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany Klientowi na adres podany w czasie składania Zamówienia lub dostarczony osobiście na terenie Krakowa.

9.  Na każde zamówienie Sprzedający na życzenie Klienta może wystawić fakturę VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

6. Cena

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

7. Płatność i Realizacja Zamówień

 1.  Złożone zamówienia powinny być opłacone z góry (przed odbiorem zamówienia) bezpośrednio na konto Sprzedawcy (przelew elektroniczny lub tradycyjny).

2. W przypadku projektu realizowanego na indywidualne zamówienie i większego niż jeden kafelek, po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu sprzedaży, Sprzedawca wysyła Klientowi drogą mailową lub poprzez media społecznościowe zdjęcie projektu w postaci rysunku. Po zatwierdzeniu, Klient wpłaca na konto Sprzedawcy zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia. Pozostałą należność wraz z kosztem dostawy Klient wpłaca na konto Sprzedawcy po tym jak Sprzedawca wyśle Kupującemu zdjęcie gotowego produktu (drogą mailową lub poprzez media społecznościowe). Realizacja zamówienia indywidualnego polegającego na namalowaniu jednego kafelka odbywa się po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu sprzedaży i wpłacie 100% należności na konto Sprzedawcy.

3. Na życzenie Klienta, w przypadku zamówienia większego niż 30 sztuk, po zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu sprzedaży, Klient wpłaca na konto Sprzedawcy zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia. Pozostałą należność wraz z kosztem dostawy Klient wpłaca na konto Sprzedawcy po tym jak Sprzedawca wyśle Kupującemu zdjęcie gotowego produktu (drogą mailową lub poprzez media społecznościowe). 

4. Realizacja zamówienia odbywa w się w czasie wskazanym przez Sprzedawcę w wiadomości email lub poprzez media społecznościowe (zwyczajowo w czasie nie przekraczającym 50 dni)  i liczona jest od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie do momentu nadania wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Klienta. 

5. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych[8]  od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

6. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym podczas składania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta – może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

8. Dostawa

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Polski  w wybrany przez Klienta sposób wysyłki wskazany w trakcie składania Zamówienia. Czas dostawy liczony jest od momentu nadania zamówienia do wysyłki.

2. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Dostawców wskazanych na stronie Sprzedawcy. Stawki oraz przybliżony czas dostarczenia towaru każdorazowo określony jest na stronie Sprzedawcy.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma zostać dostarczony zamówiony towar. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru.

4. W przypadku wyboru Paczkomatów InPost 24/7 (InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

5. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru przez Klienta (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną lub telefoniczną).

6. W przypadku dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

9. Reklamacje towarów (niezgodność Towaru z umową)

1. Sprzedawca dostarcza Towary zgodne z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,

b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,

c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju,

d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,

e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,

f). Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,

g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

3. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

c) Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,

e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,

g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7. Reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

10. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.  Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż Dostawca.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością w Sklepie.

4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: azulkafelki@wp.pl. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy na stronach Sklepu, z którego uprawniony Klient może skorzystać.

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

6. Towar powinien zostać odesłany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument.

7. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.

8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca wszystkie dokonane płatności, w tym koszt Dostawy Towaru, z zastrzeżeniem punktu 10.10. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

9. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.

10. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

 12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://azulkafelki.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

13. Publikacja, moderacja Treści Użytkownika oraz postępowanie odwoławcze.

1. Sprzedawca udostępnia możliwość publikacji Treści Użytkownika na stronach Sklepu lub w ramach funkcjonalności systemu teleinformatycznego Sklepu. Sprzedawca nie ma obowiązku akceptacji Treści przed ich publikacją przez Klienta, jednak zastrzega sobie prawo ich niezaplanowanych moderacji i podejmowania odpowiednich działań zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

2. Publikacja Treści Użytkownika odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Zabrania się publikacji Treści, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Aktu o Usługach Cyfrowych oraz niezgodne z punktem 3.4 niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do moderacji Treści Użytkownika w celu eliminacji materiałów naruszających prawo lub Regulamin. Podczas moderacji Treści Sprzedawca dba o ochronę prywatności Klientów oraz przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku wykrycia Treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca ma prawo usunąć taką Treść.

4. Sprzedawca zapewnia przejrzystość działań moderacyjnych, informując Klienta, którego Treść została usunięta o zasadach moderacji oraz przyczynach usunięcia Treści. Sprzedawca wskazuje na konkretne elementy, które zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Elementy te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, naruszenia Regulaminu, niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami oraz inne istotne czynniki mające wpływ na decyzję moderacyjną, które zostaną opisane w uzasadnieniu. Decyzje dotyczące moderacji będą oparte na obiektywnych kryteriach, uwzględniających zgodność z przepisami prawa lub Regulaminu.

5. Klient, którego Treść została usunięta, lub osoba trzecia zgłaszająca Treść zgodnie z postanowieniami punktu 14 Regulaminu ma prawo do złożenia odwołania od decyzji. Odwołanie może zostać złożone w dowolnej formie na dane adresowe Sprzedawcy wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu i powinno zawierać dane osobowe i kontaktowego a także szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii Klienta decyzja Sprzedawcy jest nieuzasadniona i powinna zostać zmieniona.

6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie odwołania na adres email wskazany przez składającego odwołanie. Sprzedawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany. Weryfikacja zasadności odwołania będzie przeprowadzana przez Sprzedawcę lub odpowiednio przeszkolony personel Sprzedawcy, zapewniając indywidualne podejście do każdego przypadku.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Sprzedawca niezwłocznie. tj nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od rozpatrzenia odwołania przywraca usuniętą Treść.

8. Sprzedawca zaznacza, że Treści Użytkownika mogą zostać usunięte w związku ze zgłoszeniem osoby trzeciej. W takiej sytuacji autorowi usuniętej w ten sposób Treści przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w punkcie 14 Regulaminu.

14. Zgłaszanie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem Treści przez osoby trzecie.

1. Osoby trzecie mają prawo zgłaszać Treści zamieszczone w Sklepie, które w ich opinii są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem o usługach cyfrowych (DSA).

2. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie, np poprzez przesłanie go na dane adresowe Sprzedawcy zamieszczone w punkcie 1.1.1 Regulaminu lub przy pomocy dedykowanego formularza zgłaszania nielegalnych treści dostępnym w stopce Sklepu. Zgłaszający podaje swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko) oraz adres email, chyba że zgłoszenie dotyczy informacji objętych Dyrektywą 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej,

3. W zgłoszeniu powinny być zawarte szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanych Treści, wskazanie lokalizacji zgłaszanych Treści w Sklepie, umożliwiające ich identyfikację (w tym adresu URL, pod którym znajduje się zgłaszana Treść) oraz uzasadnienie, dlaczego zgłaszający uważa je za niezgodne z prawem lub Regulaminem. Dodatkowo, zgłaszający jest zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne, zgodnie z art 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia o usługach cyfrowych (DSA).

4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia na adres email wskazany w zgłoszeniu i jeśli to konieczne wzywa do uzupełnienia braków lub przesłania dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość twierdzeń zgłaszającego. Nieuzupełnienie braków brak przesłania dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od wezwania skutkuje nierozpatrzeniem zgłoszenia.

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane w oparciu o obiektywne kryteria, uwzględniające zgodność z przepisami prawa oraz Regulaminu. Dodatkowo, nie będą one rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – weryfikacja zasadności odwołania będzie przeprowadzana przez Sprzedawcę lub odpowiednio przeszkolony personel Sprzedawcy, zapewniając indywidualne podejście do każdego przypadku.

6. Prawidłowo przesłane zgłoszenie Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni od jego otrzymania i informuje o decyzji na wskazany adres email. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, zgłaszającemu Treść przysługuje odwołanie od decyzji na zasadach opisanych w punkcie 13.5 i 13.6 Regulaminu.

7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia Sprzedawca usunie zgłoszoną Treść niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni i powiadomi autora Treści o jej usunięciu. Autorowi Treści przysługiwać będzie odwołanie na zasadach opisanych w punkcie 13.5 i 13.6 Regulaminu. W przypadku zmiany decyzji dot. zgłoszenia będącej wynikiem odwołania autora Treści, Sprzedawca poinformuje o tym (wraz z uzasadnieniem) zgłaszającego Treść na wskazany przez niego adres email. Zgłaszający treść ma prawo złożyć od tej decyzji odwołanie na zasadach opisanych w punkcie w punkcie 13.5 i 13.6 Regulaminu.

15. Lead Magnets.

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie Treść cyfrową w postaci Newslettera.

3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci wybranych produktów i zniżek na produkty polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej lub Towaru zgodnie z jej opisem a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.

4. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.

5. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.

6. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.

7. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

8. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM wg następujących zasad:
a) dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami – w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc), przez okres dwóch lat od tego momentu,
b) w przypadku Lead Magnet dostarczanych w sposób ciągły – przez cały okres dostarczania Lead Magnet.

9. Jeżeli Lead magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM.

10. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,
b) Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
c) Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
d) Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
e) Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
f) Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. W przypadku dostarczania Lead Magnet w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową LM miały być dostarczany domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM wystąpił w tym czasie.

12. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w ust. 12 powyżej nie mają zastosowania.

13. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

14. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.

15. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 14 zdanie 2 powyżej,
b) Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,
c) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,
d) brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

16. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy.

17. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.

18. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.

19. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet, w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:
a) są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.

20. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.

21. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

16. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane są w języku polskim, angielskim lub portugalskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 grudnia 2022 r.
Start Typing
Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Polityka prywatności